Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave

Rekrutacja wewnętrzna

Kluczowe projekty firmy powinny być realizowane przez osoby o najlepszych kwalifikacjach. Dobór do zadania odpowiedniej osoby jest szczególnie trudny, gdy ma do zrealizowania przedsięwzięcie nowatorskie, nie realizowanie do tej pory nigdzie.

W takim przypadku trudno zdecydować o doborze osób do realizacji na podstawie ich doświadczenia – bo w tej nowej dziedzinie po prostu go nie mają.

Nie da się też przyjąć kryterium posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych – bo przedsięwzięcie wymaga zupełnie nowych umiejętności i wiedzy, które dopiero trzeba znaleźć i przyswoić, a czasem wręcz wymyślić od podstaw.

W takim przypadku najważniejszym kryterium wyboru staje się potencjał, jaki mają dostępni kandydaci. Ten potencjał, to zestaw cech, składających się na naturalny styl działania, który daje największe prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu  podczas realizacji takich wyjątkowych przedsięwzięć.

Dzięki zestawowi profesjonalnych narzędzi testowych potrafimy zbadać te zestawy cech i zarekomendować najlepszych kandydatów spośród pracowników aktualnie zatrudnionych w organizacji naszego Klienta.

Przykładowe projekty:

Następnie dobraliśmy baterię profesjonalnych testów psychologicznych badających cechy zgodne z profilem psychologicznym efektywnego lidera projektu.

Wszyscy nowi kandydaci do objęcia ról liderów projektów zostali zbadani pod względem zgodności ich cech z profilem. Jeśli wykazywali podobny poziom kompetencji zawodowych i doświadczenia, ale różnili się znacząco poziomem zgodności z profilem pożądanych cech – rekomendowaliśmy zaproponowanie kierowania projektem kandydatowi o największej zgodności posiadanych cech z profilem.

Firma musiała też zdecydować, co zrobić z tymi doświadczonym liderami projektu, którzy z różnych względów powinni się nadal nimi zajmować, ale posiadane przez nich cechy znacząco różnią się modelowego profilu. W ich przypadku został im zaproponowany pakiet rozwojowy, który miał wspierać rozwój tych cech, które mogą być zmieniane przez dedykowany, indywidualny proces edukacyjny.

Choć próbka grupy badanej była zbyt mała, aby można było wyciągać wnioski istotne statystycznie, jednak wydaje się ważne, że ci liderzy projektów, którzy nadal po latach dobrze sobie radzili – wykazywali największą zdolność z profilem, będącym podstawą do rekrutacji nowych liderów.

Profil nadal podlega kalibracji – dzięki możliwości obserwowania, jak osoby o zdiagnozowanym zestawie cech radzą sobie z zadaniami w kolejnych latach, mamy szansę obserwować, które cechy i w jakich konfiguracjach mogą być w największym stopniu odpowiedzialne za uzyskiwane wyniki.

Wskazanie najlepszych kandydatów na liderów projektów rozwojowych

W organizacji klienta dotychczasowym kryterium wyboru liderów projektów poprawy efektywności produkcji - były kompetencje zawodowe i doświadczenie.

Przez długi czas wyniki osiągane przez osoby, którym powierzano te zadania były zadowalające. Jednak w momencie w którym wyczerpały się możliwości poprawy oparte o relatywnie proste rozwiązania i benchmark, okazało się że przyrosty efektywności  nie są już tak spektakularne jak kiedyś, a liderzy projektów zgłaszają coraz większe trudności w kierowaniu projektami i coraz większe zniechęcenie.

Chociaż nie dotyczyło to wszystkich liderów projektów, firma postanowiła sprawdzić, czy dotychczasowe kryteria doboru osób do tego rodzaju zadań odpowiadają rzeczywistym wymaganiom kompetencji, jakie są potrzebne przy pełnieniu tej wymagającej roli.

Nowo zdefiniowany profil kompetencji skupiał się dużo bardziej na postawach liderów projektów, niż na ich wiedzy czy umiejętnościach – głównie dlatego, że przy kolejnych działaniach optymalizacyjnych trzeba było pozyskać lub od początku stworzyć nową wiedzę i nauczyć się nowych umiejętności. Inaczej mówiąc  - kluczowe stało się specyficzne podejście do realizacji zadań.

Pierwszym krokiem było uszczegółowienie oczekiwanego przez firmę, specyficznego podejścia, poprzez zamianę go na szereg cech, które muszą współwystępować, aby działanie lidera projektu przebiegało w sposób dający pożądane efekty.